Strefa Inwestora Golden Eggs Studio

·    Plan połączenia spółek (kliknij, aby otworzyć dokument)


--------------------

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczą lub są związane z ofertą publiczną nie więcej, niż 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00001 do nie większego niż 220000, to jest o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 22.000 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych) (Akcje serii B” „Akcje Oferowane”) emitowanych przez spółkę pod firmą Golden Eggs Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”), a łączne wpływy brutto Emitenta, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowić będą nie mniej niż 100.000 Euro i nie więcej niż 1.000.000 Euro. Oferta jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Akcje Oferowane są oferowane w ramach oferty publicznej w Polsce („Oferta Publiczna”) na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumencie Ofertowym Emitenta (Informacje o Emitencie i Warunkach oraz zasadach Oferty), który wraz z ewentualnymi suplementami i aneksami aktualizacyjnymi jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Akcjach Oferowanych oraz o Ofercie Publicznej. Zapisy mogą być składane wyłącznie Spółce w sposób opisany na stronie internetowej https://zainwestuj.goldeneggsstudio.com.

Akcje Serii B są oferowane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia 2017/1129 i w sposób wskazany w art. 37a Ustawy o ofercie przeprowadzanej w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”). Oferta Publiczna wyłączona jest z obowiązku publikacji prospektu na postawie art. 3 ust. 2 Rozporządzenia 2017/1129 w związku z art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”).

Dokument Ofertowy nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem się z Dokumentem Ofertowym oraz z wszelkimi suplementami i aneksami aktualizującymi Dokument Ofertowy. Inwestycja w akcje wiąże się z szeregiem ryzyk inwestycyjnych, w związku z czym inwestorzy powinni dokładnie i wnikliwie zapoznać się z treścią całego Dokumentu Ofertowego, w szczególności z opisanymi w nim ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje będące przedmiotem oferty Emitenta. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania akcji Emitenta powinny być podejmowane po analizie treści całego Dokumentu Ofertowego.

W ZWIĄZKU SANKCJAMI NAŁOŻONYMI ART. 5E ROZPORZĄDZENIA RADY (UE) NR 833/2014 Z DNIA 31 LIPCA 2014 R. DOTYCZĄCEGO ŚRODKÓW OGRANICZAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIAMI ROSJI DESTABILIZUJĄCYMI SYTUACJĘ NA UKRAINIE, A TAKŻE ART. 1X ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) NR 765/2006 Z DNIA 18 MAJA 2006 R. DOTYCZĄCEGO ŚRODKÓW OGRANICZAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA BIAŁORUSI I UDZIAŁEM BIAŁORUSI W AGRESJI ROSJI WOBEC UKRAINY, NINIEJSZA OFERTA NIE JEST KIEROWANA DO OBYWATELI ROSYJSKICH ALBO BIAŁORUSKICH LUB OSÓB FIZYCZNYCH ZAMIESZKAŁYCH W ROSJI ALBO NA BIAŁORUSI LUB DO JAKICHKOLWIEK OSÓB PRAWNYCH LUB INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POSIADAJĄCYCH SIEDZIBĘ W ROSJI ALBO NA BIAŁORUSI.


DOKUMENTY

·     Oświadczenie w sprawie odstąpienia od oferty publicznej akcji serii B

·      Ogłoszenie MSIG

·      Uchwała nr 2/05/2022

·      Komunikat aktualizacyjny nr 2

·      Zapis na akcje Golden Eggs Studio

·      Status Emitenta

·      Dokument Ofertowy

·      Komunikat aktualizacyjny nr 1 do dokumentu ofertowego - informacji o emitencie i warunkach oraz zasadach oferty z dnia 31 maja 2022 roku

·   Komunikat aktualizacyjny nr 3 do dokumentu ofertowego - informacji o emitencie i warunkach oraz zasadach oferty z dnia 31 maja 2022 roku spółki Golden Eggs Studio spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

Używamy plików cookie w celu zapewnienia najlepszej jakości usług. Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.