Polityka prywatności

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRYWATNOŚCI STRONY WWW.GOLDENEGGSSTUDIO.COM


Działając stosownie do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), spółka GOLDEN EGGS STUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Administrator Pańskich Danych Osobowych, tj. jako podmiot, który decydował będzie o tym jak przetwarzane będą Państwa dane osobowe, niniejszym informuję Państwa o szczegółach prowadzonej polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz prywatności strony WWW.GOLDENEGGSSTUDIO.COM.


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 Administratorem danych osobowych oraz strony internetowej prowadzonej pod adresem: WWW.GOLDENEGGSSTUDIO.COM jest spółka GOLDEN EGGS STUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Bankowy 2 (00-095 Warszawa), NIP: 7010550823, REGON: 363770403, KRS: 0000602883, kapitał zakładowy: 100.000 zł (dalej jako: „Administrator” lub „Spółka”).

Prywatność użytkowników odwiedzających stronę internetową WWW.GOLDENEGGSSTUDIO.COM jest dla Administratora szczególnie ważna. Dane przekazane przez użytkowników są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.


KONTAKT Z ADMINISTRATOREM 

Z Administratorem można skontaktować się poprzez e-mail […] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.


BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do Państwa trzeciego.


DANE PRZEKAZANE ADMINISTRATOROWI PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW, PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA 

 

W zakresie, w jakim Administrator zbiera od użytkowników dane osobowe, Spółka pełni obowiązki administratora danych i przetwarza dane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator nie gromadzi w sposób świadomy danych osobowych od dzieci poniżej 16 roku życia bez uzyskania zgody ich rodzica lub opiekuna.I. FORMULARZ KONTAKTOWY

Administrator zbiera informacje o użytkownikach za pośrednictwem zamieszczonego na stronie internetowej formularza, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika i przedstawienia za zgodą użytkownika informacji handlowej. Użytkownik może przekazać Administratorowi za pomocą formularzy znajdujących się na stronie internetowej, dane osobowe takie jak numer telefonu i adres e-mail oraz inne dane użytkownika wskazane w pytaniu skierowanym za pośrednictwem formularza.


Skorzystanie z formularzy na stronie internetowej równoważne jest udzieleniu zgody
na przetwarzanie danych w celach wymienionych powyżej. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania
do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit.
a RODO).


II. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator posiada publiczny profil na portalu społecznościowym Facebook.


Wobec powyższego przetwarza dane, które pozostawiają użytkownicy odwiedzający profil Facebook Administratora w szczególności poprzez umieszczanie komentarzy i polubień
na wyżej wymienionym profilu. Dane osobowe takich osób są przetwarzane
w następujących celach:

- w celu umożliwienia aktywności na portalu społecznościowym Facebook;

- w celu informowania za pośrednictwem portalu Facebook o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i naszej marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook, co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO);

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z profilu na portalu Faceboook, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);


III. KONTAKT TELEFONICZNY, KORESPONDENCJA E-MAILOWA ORAZ TRADYCYJNA 

W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art.
6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego
w związku z jego działalnością gospodarczą.


W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.


IV. MARKETING

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Państwa danych, w celach marketingu własnych usług Administratora, bądź w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed dochodzeniem roszczeń wynikających z zawartej z Administratorem umowy
o świadczenie usług, jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.


V. PODSUMOWANIE

 Dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę w celach:

- udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza;

- dostarczenia usług, z których użytkownik korzysta (tj. w celu wykonania umowy pomiędzy użytkownikiem a Administratorem);

- marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty świadczonych usług, udzielenia informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie odrębnej zgody.


Zakres zbieranych danych osobowych jest ograniczony do niezbędnego minimum.

Podanie danych jest zupełnie dobrowolne.

 

PRAWA 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt z Państwem, przekazywanie Państwu informacji o działalności Administratora lub wykonanie usługi.


Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody.


Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.


Jeżeli nie chcą Państwo, aby Administrator przetwarzał Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.


Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją Państwo wycofać w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.


Mają Państwo prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Wszelkie zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody osób, których dane dotyczą, za wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.


OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe przetwarzane są tak długo, jak jest to niezbędne do spełnienia celów określonych w niniejszym dokumencie. W niektórych wyjątkowych sytuacjach dłuższe okresy retencji mogą być wymagane przez przepisy prawa.


Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane
do czasu jej odwołania.


Jeżeli przetwarzanie danych osobowych użytkownika przestanie być niezbędne do dostarczania usług wskazanych powyżej, Administrator zobowiązany jest do ich usunięcia lub anonimizacji.


Dane powiązane z konkretną usługą przetwarzane będą przez czas trwania umowy dotyczącej dostępu do tej usługi, a następnie przez okres wymagany ze względu na cele prawne (tj. w razie wystąpienia potencjalnego ryzyka roszczeń dotyczących usług Spółki – okres przechowywania może wynieść do 10 lat od dnia wymagalności roszczenia (okres przedawnienia), lub okres trwania postępowania sądowego i okres egzekucji wyroków) lub na cele rozliczeniowe,


W przypadku kontaktu z Administratorem dane użytkownika, w tym korespondencja z użytkownikiem przetwarzane będą tak długo, jak będzie to potrzebne do udzielenia pomocy, a następnie na okres wymagany ze względu na cele prawne lub rozliczeniowe.


INFORMACJE HANDLOWE

Spółka nie przesyła niezamówionych informacji handlowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.


Odbiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych przez złożenie Administratorowi stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.


GROMADZENIE DANYCH ZBIERANYCH AUTOMATYCZNIE („PLIKÓW COOKIES”)

Zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką, Spółka przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera Administratora, które są pobierane automatycznie od użytkowników odwiedzających stronę internetową (zwane „plikami Cookies”). Informacje zapisane w plikach Cookies, serwer Serwisu Administratora może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Korzystanie z witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki.


Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:

- publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie;

- informacje o typie systemu operacyjnego użytkownika;

- informacje o przeglądarce użytkownika,

- odwiedzane przez użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu.


Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową ani innych informacji zebranych od użytkowników.


WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Zebrane pliki Cookies są przez Administratora przechowywane przez czas nieokreślony wyłącznie w celach pomocniczych, służących do administrowania stroną internetową. Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem strony WWW.GOLDENEGGSSTUDIO.COM Administrator wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu strony internetowej do potrzeb odwiedzających ją użytkowników.


POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator może zlecić innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji określonego zadania. W sytuacji powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu, w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych określa się przede wszystkim przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora.


ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Spółka może zmienić obowiązującą Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Prywatności Strony WWW.GOLDENEGGSSTUDIO.COM, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach na stronie internetowej WWW.GOLDENEGGSSTUDIO.COM


Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz prywatności strony WWW.GOLDENEGGSSTUDIO.COM. w przyszłości będą publikowane w witrynie WWW.GOLDENEGGSSTUDIO.COM, będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Prywatności Strony WWW.GOLDENEGGSSTUDIO.COM, o której zostaną Państwo zawiadomieni w drodze pojawiającego się okna (pop-up window).


W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych Prywatności Strony mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Używamy plików cookie w celu zapewnienia najlepszej jakości usług. Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.